โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
    - จัดหมวดหมู่หนังสือตามมาตรฐานดิวอี้
    - สามารถให้บริการยืม-คืน จากจุดบริการเพียงจุดเดียวได้อย่างรวดเร็ว
    - มีระบบจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แจ้งหนังสือมาใหม่ ยอดนักอ่าน
    - มีระบบบันทึกและประมวลผลสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดในรูปแบบของกราฟ
    - รองรับการพัฒนาเชื่อมต่อการสืบค้นออนไลน์(Online)ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

   สำหรับห้องสมุดโรงเรียนทุกขนาดเพราะนักเรียนต้องอ่านและ
ค้นคว้าเพื่อสร้างปัญญาและความคิดสร้างสรรค์และเพราะโรงเรียน
ต้องการให้นักเรียนใฝ่รู้ ห้องสมุดจึงมีความสำคัญในการพัฒนา
การเรียนรู้ แต่ถ้า...ห้องสมุดขาดระบบการให้บริการที่ดีการค้น
หาหนังสือยากลำบากขาดความสะดวกสบายขาดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านอย่างสม่ำเสมอนักเรียนก็เข้าใช้บริการห้องสมุดน้อย.....

 
 
       
ระบบบริการสืบค้น
     ให้บริการค้นหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ
     แนะนำหนังสือใหม่ หนังสือยอดนิยม
     รองรับจอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)
         
ระบบบันทึกการใช้บริการ
     บันทึกการใช้บริการห้องสมุด
     ตรวจสอบหนังสือออก
     รองรับเครื่องอ่านบาร์โค้ต หรือ RFID
 
 
 
 
 
       
5858